Editorial Team

Editor-in-Chief

  • Dr. Femilia Zahra, (SCOPUS ID: xxxxxxxx, Universitas Tadulako), Indonesia

Editor

  • Rahmawati, (SCOPUS ID: xxxxxx, Universitas Tadulako), Indonesia
  • Hajra Rasmita Ngemba, (SCOPUS ID: xxxxxxx, Universitas Tadulako), Indonesia